Noteikumi un nosacījumi

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Apvārsnis”, reģistrācijas Nr.50103602191, juridiskā adrese: Buļļu iela 31-37, Rīga, LV-1055, (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.shop.historia.lv (turpmāk – e-veikals).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS
Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu ar tam pievienoto avansa rēķinu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU
Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Pievienot grozam” un pēc tam “Apskatīt grozu” vai arī “Grozs” augšējā izvēlnē.

2. “Groza” sadaļā jāpārliecinās, ka ievadīts nepieciešamais preču skaits un norādīts vajadzīgais piegādes reģions. Ja vēlaties sūtīt grāmatu uz citu reģionu nekā atrodaties pasūtījuma brīdī, jāspiež poga “Aprēķināt piegādi” un jāizvēlas attiecīgā valsts.

3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams spiest pogu “Turpināt noformēt pirkumu” un lapā “Checkout” (“Pirkuma veikšana”) aizpildīt maksājuma informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga “Veikt pasūtījumu” kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts “Paldies! Jūsu pasūtījums ir saņemts”, bet sistēma uz Jūsu norādīto e-pasta adresi Jums automātiski nosūtīs paziņojumu par pasūtījumu un avansa rēķinu.

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:

nosūtot e-pastu uz [email protected]
Veicot pasūtījumu pa e-pastu, jānorāda:

preces nosaukumu;
preces cenu;
vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu, uzņ. reģ nr. un juridisko adresi;
piegādes adresi;
bankas nosaukumu;
bankas konta Nr.;
kontakttālruni;
e-pastu.
Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI
Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties veicot bankas pārskaitījumu uz saņemtajā avansa rēķinā norādītajiem rekvizītiem;
Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta trīs darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

Nosūtot preci, Pircējam uz norādīto e-pastu tiks elektroniski nosūtīta preču pavadzīme.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI
Preces tiks nosūtītas ar AS “Latvijas pasts” reģ.nr. 40003052790 starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksu sistēma aprēķina automātiski un tā var mainīties atkarībā no pasūtīto preču skaita, piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma. Gadījumā, ja pasūtījuma piegādes maksa būs atšķirīga no sistēmas automātiski aprēķinātās maksas, Uzņēmums nosūtīs Pircējam jaunu avansa rēķinu, informējot par piegādes maksas izmaiņām.

Uņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, digitāla kontenta u.c. saturu!

6. GARANTIJA
Uzņēmuma e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;
prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.
Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS
Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.
Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

9. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA
Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

10. KONFIDENCIALITĀTE
Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

11. CITI NOTEIKUMI
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums uzglabās tiem datus.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

13. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI
Nosaukums: SIA “Apvārsnis”

Reģistrācijas numurs: 50103602191

Juridiskā adrese: Buļļu iela 31-37, Rīga, LV-1055

Banka: Luminor

IBAN: LV65RIKO0002013272541

Tālrunis:+371 29151826